Sunday, November 22, 2020

 Số mạng của con gái TT Trump qua lăng kính của LTS .

Ivana = 1 6 1 5 1 = 14 = 5
Marie = 4 1 2 1 5 = 13 = 4
Trump = 4 2 6 4 8 = 24 = 6
Tổng cộng : 5 - 4 - 6 = 15 = rất may mắn .
Sau đây là ý nghĩa của số 15 dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs .
Ý NGHĨA CỦA SỐ 15
NHÀ ẢO THUẬT ( THE MAGICIAN)
15 là số có ý nghĩa huyền bí (esoteric) sâu xa , của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ (all magic is manifested) . Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment) . 15 đi đôi với tài hùng biện , sự khéo ăn khéo nói , và những tài năng về âm nhạc , nghệ thuật , và kịch nghệ . Số này ban cho (bestows upon) người mang số này một tính khí bất ngờ/đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẫn/thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẽ và kỳ lạ . Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền , quà tặng , những giúp đỡ từ những kẻ khác , vì số này có sự thu hút mạnh mẽ đối với tính vị tha của người khác . Tuy nhiên , không hoa hồng nào lại không có gai , và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẽ điều khiển những mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8 . Những người như thế sẽ có thể dùng ma thuật (black magic) , thôi miên , và sự dẫn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ . Do đó , nếu 15 là ngày sanh , là tên cộng là 4 , 13 , 22 , hoặc 31 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1 , như số 10 hoặc 19 . Nếu ngày sanh là 15 , và tên bằng 8 , 17 , hoặc 26 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24 . Nếu tên bằng 15 , và bạn lại sanh ngày 4 , 13 , 22 , và 31 , bạn nên đổi tên thành 6 hay 24 .Nếu tên bằng 15 , và bạn sanh ngày 8 , 17 , hoặc 26 , bạn nên đổi tên bằng 6 hay 24 .
Ngoài sự cảnh báo trên , số 15 rất may mắn . Nếu bạn sanh ngày 15 , và tên cũng bằng 15 , bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm , với điều kiện là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ . / .
Dịch từ quyển Linda Goodman’s Sun Signs nơi trang 252-253 .

No comments:

Post a Comment