Friday, November 20, 2020

 Nếu bạn dự định ở nước ngoài hơn 1 năm

Trước nhứt bạn phải xin một RE-ENTRY PERMIT (giấy phép vào lại nước Mỹ - Mẫu I-131). Có được một reentry permit TRƯỚC khi rời Mỹ cho phép một người có thẻ xanh hay thường trú nhân QUYỀN được vào nước Mỹ trong thời gian giấy phép có hiệu lực (trong hai năm) mà không cần phải có RETURNING RESIDENT VISA (chiếu khán thường trú nhân trở về - Mẫu SB-1), xin tại TĐS hay lãnh sự Mỹ ở nước ngoài. 

NẾU bạn ở lại nước ngoài HƠN 2 năm, bất cứ reentry permit nào được cấp trước khi bạn rời Mỹ sẽ HẾT HẠN. Trong trường hợp này, bạn nên xin một returning resident visa (Mẫu SB-1) đã nói ở trên tại TĐS hay LS Mỹ nào gần nhứt. Một ứng viên của Mẫu SB-1 sẽ cần hội đủ điều kiện cho chiếu khán di dân và cần khám sức khỏe. Có NGOẠI LỆ nếu là chồng/vợ hay con của thành viên của QĐ Mỹ hay nhân viên dân chính của CP Mỹ làm việc ở nước ngoài.

HƠN NỮA, ở nước ngoài sáu tháng hay hơn có thể GIÁN ĐOẠN sự thường trú liên tục tại Mỹ khi xin quốc tịch. Nếu bạn vắng mặt một năm hay hơn và bạn muốn giữ sự thường trú liên tục tại Mỹ khi xin quốc tịch, bạn có thể điền Mẫu N-470 (Đơn xin giữ thường trú cho mục tiêu quốc tịch). 

https://www.uscis.gov/green-card/after-we-grant-your-green-card/international-travel-as-a-permanent-resident


No comments:

Post a Comment