Saturday, October 31, 2020

SỐ MẠNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA QUA LĂNG KÍNH CỦA LÝ THUYẾT SỐ

1/ Dựa vào LTS, tôi thay các chữ bằng trị số tương ứng của chúng, cộng từng phần và thu nhỏ nếu lớn hơn 9, sau đó cộng các phần.

VIỆT = 6 1 5 4 = 16, vì 16 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 7

NAM = 5 1 4 = 10, vì 10 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 1

CỘNG = 3 7 5 3 = 18, vì 18 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 9

HÒA = 5 7 1 = 13, vì 13 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 4 

Cộng các phần : 7 + 1 + 9 + 4 = 21. Như vậy số mạng (destiny) của thực thể (entity) VNCH chịu tác động của số 21.

Sau đây là ý nghĩa của số 21 theo Lý Thuyết Số/LTS (Numerology).


NHẬN XÉT: 

Theo quan điểm của LTS thì năm 1975 cũng được xem là một thực thể (entity) và khi cộng lại cũng bằng 22 (1+9+7+5 = 22): MỘT SỰ TRÙNG HỢP KHÔNG THỂ TIN NỖI. Do vậy nó cũng có ý nghĩa của số 22 kể trên.

* Bà Linda Goodman là một cố chiêm tinh gia nổi tiếng của Mỹ, tác giả của nhiều sách trong đó có quyển Linda Goodman's Star Signs mà tôi dùng để viết về LTS.

Ảnh: vì tôi tuổi Bảo Bình (Aquarius) nên có số của kẻ "chuyên đào giếng cho kẻ khác uống hay trồng cây cho kẻ khác hưởng quả".
No comments:

Post a Comment