Sunday, May 3, 2020

LÊ = 3 5 = 8
NGUYÊN = 7
VỸ = 6 1 = 7
Cộng lại: 8 7 7 = 22 = trả nợ dồn

Chuẩn tướng Trần văn Hai, TL sđ 7 bộ binh, tự sát ngày 30.4
TRẦN = 4 2 1 5 = 12 = 3
VĂN = 12 = 3
HAI = 5 1 1 = 7
Cộng lại: 3 3 7 = 13 = trả nợ dồn.
ĐT Đặng Phương Thành, trung đoàn 12 sđ 7 bộ binh VNCH, sau khi bị giam ở miền bắc, trốn trại bị đánh chết.
Đặng = 4 1 5 3 = 13 = 4
phương = 8 5 6 7 5 3 = 34 = 7
Thành = 4 5 1 5 5 = 20 = 2
Cộng lại: 4 7 2 = 13 = trả nợ dồn

Phạm văn Nghìn, tỉnh trưởng Quảng Đức
PHẠM = 8514 = 18 = 9
VĂN = 12 = 3
NGHÌN, = 5 3 5 1 5 = 19 = 10 = 1
Cộng lại: 9 3 1 = 13 = trả nợ dồn
LÊ = 3 5 = 8
VĂN = 6 1 5 = 12 = 3
HƯNG = 5 6 5 3 = 19 = 10 = 1
cộng lại: 8 3 1 = 12
======LÝ = 3 1 = 4
BÁ = 2 1 = 3
PHẨM, = 8 5 1 4 = 18 = 9
= tỉnh trưởng Khánh Hòa
TRẦN = 4 2 1 5 = 12 = 3
VĂN = 6 1 5 = 12 = 3
CẨM = 3 1 4 = 8
vũ thế quang, TLP sư đoàn 23 lúc xảy ra trận Ban Mê Thuột
VŨ = 6 6 = 12 = 3
THẾ = 4 5 5 = 14 = 5
QUANG, = 1 6 1 5 3 = 16 = 7
LÊ KHẮC LÝ, TMT của quân khu 2 khi xảy ra trận ban mê thuột
LÊ = 3 5 = 8
KHẮC = 2 5 1 3 = 11 = giữ nguyên
LÝ = 3 1 = 4
Cộng lại: 8 11 4 =

No comments:

Post a Comment