Tuesday, March 12, 2019

Công ơn trời biển của TC đối với CSVN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3114931521853986&set=pcb.3114924481854690&type=3&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBDGAECZ8EnFckI5Dp8d8pVEdUHat6NbOoX-nXy7NKSXsNM9FrY_Pt0yv1RId1s3qB9avFkB3b8Y_Kh

No comments:

Post a Comment