Tuesday, January 15, 2019

CẤP BẬC CỦA SĨ QUAN VÀ HSQ CỦA LỤC QUÂN , HẢI QUÂN , TQLC , VÀ TUẦN DUYÊN (COAST GUARD) MỸ .

A/ Sĩ quan 
Thiếu úy , trung úy , và đại úy 
Thiếu tá , trung tá , và đại tá 
Chuẩn tướng (brigadier general) , thiếu tướng (major general) , trung tướng (lieutenant general) , đại tướng (general) , và thống tướng (general of the army) .

II/ Hạ sĩ quan (non-commissioned officer) gồm binh nhì đến thượng sĩ . 

Binh nhì , binh nhứt , và hạ sĩ

Trung sĩ , trung sĩ nhứt , thượng sĩ


No comments:

Post a Comment