Friday, January 25, 2019

Cùng hoàn cảnh như nhau , tại sao Hàn quốc vượt qua VN khá xa ?

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2998473256833147&set=pcb.2998479673499172&type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDXEvXK9Wo0MvK9IDTv2jB9tN_1G9Np8_Qkfe9kaKTrfuYZVePEOPpTkBuLjCDhJI5nrPuljrH56dcA

No comments:

Post a Comment