Thursday, May 31, 2018

Một trong nhiều bằng chứng về lệ thuộc của VC đối 
với TC : chụp năm 1954 tại rạp Ciros tại Hà Nội với 
ảnh Mao bên trên HCM và Malenkov , bí thư ĐCSLX .

No comments:

Post a Comment