Thursday, May 31, 2018

Công ơn trời biển của TC trong chiến thắng Điện
Biên Phủ : đại bác phòng 37 ly của TC , diển hành
trong ngày chiến thắng tại thủ đô Hà Nội năm 1954 . 

No comments:

Post a Comment