Friday, April 27, 2018

Chiến tranh Triều Tiên và đóng góp của quân TC 

Chỉ sau 3 ngày xâm lăng Nam Hàn , quân Bắc Hàn đã chiếm thủ đô Seoul ngày 28/6/1950 .
Tới tháng 9/50 , quân Đồng Minh (quân Nam Hàn , Mỹ và LHQ) đã chiếm lại Seoul .
Tới tháng 1/51 , chí nguyện quân TC đã chiếm lại Seoul .
Tới tháng 3/51 , quân Đồng Minh đã chiếm lại Seoul .
Tới tháng 4/51 , chí nguyện quân TC định chiếm Seoul nhưng ko thành . 
Tóm lại Seoul đã đổi chủ bốn lần .

No comments:

Post a Comment