Wednesday, March 7, 2018

Thanh nữ cộng hòa , thanh niên cộng hòa , ông cố vấn ngô đình nhu , tt ngô đình diệm , đệ nhứt cộng hòa , đảo chánh ngày 1/1/1963 , ấp chiến lược ,

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1336212963059193&set=pcb.1336195243060965&type=3

No comments:

Post a Comment