Tuesday, March 13, 2018

Lời dạy của nhà thơ La Mã Horace 
(65 trước CN - 8 trước CN) gửi tới
các quan tham và đại gia VN.
- Hãy nhớ rằng ngày nào cũng đều 
có thể là ngày cuối cùng của bạn.
- Đi sau tội ác là sự trừng phạt .
- Hãy chừng mực trong mọi thứ.
- Không ai bằng lòng với đời mình,
 ai cũng ganh tỵ với phần của người 
khác. 
Đây là bài học cho các quan tham 
và đại gia VN

No comments:

Post a Comment