Tuesday, March 13, 2018

Lời dạy của nhà thơ La-Mã Horace 
(65 trước CN - 8 trước CN)  gửi tới
các  quan  Cộng Sản và đại gia VN.
- Hãy nhớ  rằng ngày nào cũng đều 
có  thể là ngày cuối  cùng  của  bạn.
- Đi  sau  tội  ác  là  sự  trừng  phạt.
- Hãy chừng  mực  trong  mọi   thứ.
- Không ai bằng lòng với đời mình,
 ai   cũng   ganh   tỵ  với  phần  của 
người khác. 
Đây cũng là bài học cho mọi người.

No comments:

Post a Comment