Thursday, February 1, 2018

Thơ của Chế Lan Viên .
"Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng 
Chỉ một đêm, còn sống có 30 
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó? 
Tôi ! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ 
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi 

cuộc xung phong 
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau 

mười năm 
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ 
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ 
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ! 
Ai chịu trách nhiệm vậy? 
Lại chính là tôi! 
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời 
Tôi ú ớ 
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người 

ấy xung phong 
Mà tôi xấu hổ 
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay 
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ 
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười ."
1987 
(Rút trong sổ tay Thơ, tập 5) 
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb 

Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu
 tầm và biên soạn)

No comments:

Post a Comment