Monday, February 5, 2018

I/ MỘ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG WINSTON CHURCHILL .
DÂN ANH THĂM VIẾNG VĨ NHÂN CỦA HỌ TRONG NĂM 1965


 II/ TT CHURCHILL ĐI THĂM MỘ CỦA  TT MỸ FRANKLIN D. ROOSEVELT .
BÊN TRÁI LÀ MỘ CỦA BÀ ROOSEVELT .
4 HÌNH DƯỚI LÀ MỘ CỦA VỢ CHỒNG CỐ TT ROOSEVELT TẠI KHU DINH THỰ RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH .

III/ MỘ CỐ TT CHURCHILL  NẰM TRONG KHU MỘ CỦA GIA ĐÌNH , KẾ NHÀ THỜ .
III/  CHUẨN BỊ CHO VIỆC CHÔN CẤT TT CHURCHILL .

CÔNG VIỆC XÂY MỘ

LÍNH TẬP DƯỢC TRƯỚC KHI ĐƯA ÔNG ĐẾN NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG 

No comments:

Post a Comment