Monday, February 5, 2018

CỐ TT ANH WINSTON CHURCHILL THĂM MỘ CỦA CỐ TT MỸ FRANKLIN D. ROOSEVELT .

TT ANH WINSTON CHURCHILL VÀ VỢ THĂM MỘ CỦA CỐ TT MỸ
FRANKLIN D. ROOSEVELT - MỘT TRONG NHỮNG TT NỖI TIẾNG
NHỨT NƯỚC MỸ . NHỮNG CHÍNH SÁCH CỦA ÔNG CÒN TÁC ĐỘNG
ĐẾN BÂY GIỜ NHƯ AN SINH XÃ HỘI , V.V....

No comments:

Post a Comment