Sunday, February 4, 2018

Nền giáo dục xhcn bắt đầu từ 1954 ớ miền Bắc với phong trào bổ túc một năm học 3,4 lớp để những người không biết chữ chỉ trong 2 năm sẽ có trình độ lớp 7(cấp 2), rồi cho học sư phạm cấp tốc 7+1; 7+2; 7+3 ( xin nói rõ +1;+2;+3 là 1,2,3 tháng,sau đó mới chuyển từ tháng lên năm,tức là học 1,2,3 năm - từ một người có trình độ bổ túc cấp2 trở thành giáo viên cấp 1; cấp 2; cấp 3 thì đa phần giáo viên trình độ rất hạn chế ( cơm chấm cơm).Năm tháng trôi qua,những thầy, trò của thời bổ túc ban đầu đó trở thành giáo sư ,tiến sĩ cũng nhờ học bổ túc và tại chức ,rồi lãnh đạo ngành giáo dục ( cũng như lãnh đạo nhiều ngành khác...) thì chúng ta hình dung được phần nào kết quả cử nền giáo dục đó...!
FB Bon Pham 

No comments:

Post a Comment