Monday, December 11, 2017

                                          Ý nghĩa của số 28

28 là số của những mâu thuẩn khó giải quyết/gây bối rối (puzzling) và gây cản trở/làm thất vọng (frustrating) . Nó tuợng trưng bởi  một nguời hay (hay thực thể) có hứa hẹn tốt đẹp , ngay cả có thiên tài , có nhiều khả năng lớn lao (great possibilities) , với khả năng đạt đuợc thành công gây ấn tuợng , và nguời 28 này thuờng  thực hiện thành công như vậy , để rồi chỉ thấy mọi sự bị lấy mất/thất bại trừ phi ông ta hay bà ta đã chuẩn bị cẩn thận (has carefully provided) cho tuơng lai . Số này cho thấy sự thất thoát do đặt sai chỗ niềm tin vào kẻ khác , sự chống đối mạnh mẽ (powerful) từ những kẻ thù và kẻ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp , sự nguy hiểm về những tổn thất trầm trọng tại tòa án – và khả năng phải bắt đầu làm lại cuộc đời nhiều lần (over and over again) . Nếu tên cộng lại bằng 28 , bạn nên đổi tên để có đuợc một số hài hòa và may mắn hơn . Nếu 28 là ngày sanh và do đó không thể thay đổi , những bài học (về nghiệp quả) của sự thận trọng , cảnh giác (caution) , và những kế hoạch chuẩn bị kỷ luởng phải đuợc nghiên cứu và thực hành . Khi điều này đuợc thực hiện , khía cạnh tiêu cực của số 28 sẽ đuợc giảm đi một cách đáng kể (substantially) . Điều quan trọng là phải nhìn truớc khi nhảy .
(Dịch từ trang 204 của quyển Linda Goodman's Star Signs . San Jose ngày 29/03/2010 lúc 7:58 tối ) .

No comments:

Post a Comment