Friday, December 29, 2017

CHỪNG NÀO CÁC ĐẢNG VIÊN ĐCSVN sống như những ng CS nguyên thủy này , họ mới không THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN . 
Tấm hình này đăng trên nguyệt san National Geographic số January 1979 , nói về bộ lạc Wasusu ở vùng sông Galera ở Brazil . Sống trong tình trạng hoang sơ như thế này , có lẽ họ có nhiều đức tính tốt đẹp hơn nhiều con người , được gọi là 'văn minh' . Họ không có tham lam như : kẻ ăn không hết ng lần không ra , không có sự chiếm đoạt của cải của kẻ khác bằng những lý tưởng sáo rổng (như ng CSVN đang làm) , đây mới chính là CS nguyên thủy . . . . Theo 1 video , quay về một bộ lạc khác , sống trần truồng như thế này ở vùng sông Amazon , họ có những đức tính rất quý : tất cả những thú săn được bởi trai tráng trong làng , được chia đều cho tất cã mọi người , già trẻ bé lớn , kể cả ng bịnh đều có phần bằng nhau . Họ coi trọng việc này , xem đó như 1 sự bình đẳng cho mọi ng . Vậy họ đã áp dụng câu , mọi ng sinh ra đều bình đẳng , hơn cả chúng ta . Vậy ai văn minh hơn ai ?


No comments:

Post a Comment