Wednesday, August 23, 2017

THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT CỦA TÔI : ẢNH VỀ ĐÀ LẠT , CHỤP THỜI TT NGÔ ĐÌNH DIỆM .
1/ Ô. NGÔ ĐÌNH NHU , CỐ VẤN CHÍNH TRỊ CỦA CP VNCH . 
2/ SÂN GOLF 9-LỔ CỦA ĐÀ LẠT .
3/ SÂN TENNIS .
(CÒN TIẾP) .


No comments:

Post a Comment