Sunday, August 6, 2017

How do I share a post I see on my News Feed?/Cách share 1 bài đăng trên News Feed của tôi . 
If a post was shared with Friends, you may not see the option to share it/Nếu 1 bài mà người viết đã chọn chế độ Friends, bạn ko thấy lựa chọn để Share .
To share a post you see on your News Feed/Để share 1 post bạn thấy trên News Feed của bạn :
 1. Click Share below a post/Nhấp Share
 2. Select Share... in the dropdown menu/Chọn Share . . . ở menu .
 3. To choose where you want to share, click Share on your own Timeline at the top of the popup menu, and select one of the following options/Để chọn nơi bạn muốn share , chọn 1 trong những chọn lựa sau . 
  • Share on your own Timeline
  • Share on a friend's Timeline
  • Share in a group
  • Share in an event
  • Share on your Page you manage
  • Share in a private message
 4. If you are sharing on your own Timeline and want to choose who can see your post, click and select one of the audience options/Nếu bạn share trên Timeline của bạn và muốn chọn ai có thể đọc bài của bạn , nhấp hình đầu người và chọn .
 5. If you'd like, write a message/Nếu thích , viết 1 tin nhắn .
 6. Click Post/Nhấp Post 
Note: You can't share posts to people who weren't part of the original audience (ex: a post shared with “Friends” can’t be shared with “Public”)/Ghi chú : Bạn ko thể share bài với người ko thuộc đối tượng ban đầu (ví dụ : 1 bài chia sẻ với "Friends" , ko thể chia sẻ với "Public" . 

No comments:

Post a Comment