Thursday, July 13, 2017

Cách dịch một trang bằng bất cứ ngôn ngữ nào ra tiếng Anh hay tiếng Việt .
1/ Bản hảy nhấp phải vào trang , nó sẽ hiện ra .2/ Bạn nhấp vào "Translate to English" , nó sẽ hiện ra .


3/ Bạn nhấp vào "Options" và chọn "Vietnamese" .

4/ Tới đây bạn nhấp vào "Translate" .

No comments:

Post a Comment