Tuesday, January 17, 2017

Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 3
Wireless networks are generally locked for home use, but available for free at certain businesses and locations in an area. If you cannot find places to get Wi-Fi, you can get Wi-Fi anywhere by using your smart phone as a Wi-Fi hotspot. This process, called “tethering” can either be done through a wireless provider or with a third-party app/Mạng wifi thường bị 'lock' , chỉ dùng trong nhà , cũng có thể free ở một số cơ sở kinh doanh hay địa điểm trong 1 khu vực . Nếu bạn ko tìm được chỗ có wifi , bạn vẫn có thể có wifi bất cứ nơi đâu bằng cách dùng ĐTTM làm wifi hotspot . Quá trình này , được gọi là "tethering" có thể làm qua nhà mạng hay một app của phe thứ ba (third party) .


1
Enabling Smart Phone Tethering on a Plan/Cho phép ĐTTM của bạn nối kết mạng trên một chương trình thuê bao .

 1. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 1
  1
  Ensure your phone is a mode on a hotspot network. First, it must be a smart phone on an AT&T, Sprint, Verizon or T-Mobile network/Phải chắc chắn rằng phone của bạn có trên một mạng các hotspot . Trước nhứt nó xài mạng của ATT , Sprint , Verizon hay T-Mobile . Check this list/ Hảy xem danh sách này :  http://www.computerworld.com/s/article/9221344/Wi_Fi_tethering_Smartphones_with_mobile_hotspot_capabilities to see if it comes with a tethering chip and what the monthly cost will be/để xem nó có chip về tethering hay hàng tháng bao nhiêu .
  • Android, iOS, Windows and WebOS phones have models that are capable of being hotspots. However, the phones you can use differ depending upon your wireless carrier/Phone chạy Android , iOS , Windows hay WebOS có những kiểu có thể là hotspot . Phone Android , iOS , Windows và WebOS có các kiểu có khả năng hotspot . Tuy nhiên , phone bạn dùng khác nhau tùy thuộc nhà mạng . For instance, Verizon allows Wi-Fi hotspot plans with the iPhone 4S but AT&T does not/Ví dụ Verizon có chương trình wifi hotspot với iPhone 4S nhưng ATT ko có .

 2. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 2
  2
  Sign up to activate the Wi-Fi hotspot on your plan. Depending upon the phone and network, the cost is between $14.99 and $45 per month. AT&T’s $45 per month data plan includes tethering on some phones/Đăng ký để kích hoạt wifi hotspot trên CT của bạn . Tùy thuộc phone và mạng , giá từ 14.99 đến 45 đô tháng . CT có data 45 đô/tháng của ATT bao gồm tethering trên vài phone .
  • You must sign up for a monthly subscription to tether; however, you may cancel if you don’t like it or don’t use it/Bạn phải đăng ký để xài tethering hàng tháng . Bạn có thể hủy nếu ko thích hay ko dùng .
 3. 3
  Start your phone. Click the hotspot app. It is usually called “Mobile Hotspot"/Khởi động phone của bạn . Nhấp vào app "hotspot" , thường có tên là 'mobile hotspot' .
 4. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 4
  4
  Go through the setup process. Once your plan is enabled, the installation will be similar to using a Wi-Fi router. You will be asked to create a login to access the hotspot/Theo chỉ dẫn để cài đặt ; tương tự như dùng wifi router . Bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản để truy cập hotspot này .  
 5. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 5
  5
  Wait a few minutes, and then turn on your other devices, like tablets, laptops or iPods. Search through the Wi-Fi networks list. You should see your hotspot phone listed in your Wi-Fi networks/Chờ vài phút , và kế đó mở các thiết bị khác như máy tính bản , laptop , hay ipod ; tìm qua danh sách các mạng wifi . Bạn sẽ tìm thấy phone có hotspot của bạn trong danh sách này . 

 6. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 6
  6
  Connect to your hotspot. You can connect between 5 and 8 devices; however, the more devices you connect with the phone, the slower the connection is likely to be/ Nối kết các thiết bị vào hotspot này ; bạn có thể kết nối 5-8 thiết bị , tuy nhiên càng nhiều thiết bị thì việc nối mạng sẽ chậm . 
 7. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 7
  7
  Keep several important things in mind about tethering to a phone/phải nhớ vài điều .
  • The phone must stay within 100 feet (30.5 m) of the devices/phone này phải cách các thiết bị trong 100 ft hay 30.5 m .
  • You can receive calls while you are tethering on 4G phones, but not most 3G phones/bạn có thể nhận cuộc gọi khi đang tethering trên phone 4G , nhưng ko được trên phần lớn phone 3G .
  • Tethering plans include a limited amount of data. After you reach the limit, you will need to pay overage fees on AT&T, Verizon and Sprint. T-Mobile will simply slow down your data connection. [1] / Các CT tethering bao gồm 1 dung lượng hạn chế . Khi bạn đạt tới giới hạn , bạn sẽ cần trả tiền xài lố trên ATT , Verizon hay Sprint . T-Mobile chỉ giảm tốc độ nối mạng .
  • Wait to download updates, movies and other large data items until you are directly connected to a free Wi-Fi connection. It will help you avoid extra charges/Chờ để tải xuống các updates , phim hay những data lớn cho tới khi bạn nối kết trực tiếp với một free wifi . Điều này sẽ giúp tránh bị tính tiền do dung lố .


2
Enable Smart Phone Tethering by Jailbreaking/ Để ĐTTM có thể tethering

 1. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 8
  1
  Jailbreak your iPhone, if you want to tether on a third-party app/Jailbreak iPhone của bạn , nếu bạn muốn tether trên một app của phe thứ ba . This method allows you to use your phone as a Wi-Fi hotspot without your carrier knowing. Although you will pay for data use, you will not need to pay a monthly subscription to use a tethering feature/Phương pháp này cho phép bạn dùng phone của bạn như hotspot mà nhà mạng ko biết . Dù bạn vẫn trả data bạn dùng , nhưng bạn ko phải trả tiền hàng tháng vì dùng tethering .
  • Move on to the next step if you are using an Android phone/Chuyển qua bước kế nếu bạn đang dùng phone Android .
  • Backup your iPhone using iCloud and iTunes before you jailbreak it. Your iTunes backup will allow you to restore the phone to its pre-jailbreak status/Backup iPhone của bạn bang cách dùng iCloud hay iTunes trước khi bạn jailbreak nó . Backup này sẽ giúp phone bạn trở lại tình trạng trước khi bạn jailbreak nó .
  • Download the Spirit Jailbreak tool/Tải xuống công cụ Spirit Jailbreak .
  • Plug in your iPhone to iTunes/Nối iPhone vào iTunes .
  • Open the Spirit Jailbreak tool. Make sure it recognizes that your iPhone is connected. Hit the “Jailbreak” button/Mở công cụ Spirit Jailbreak . Hảy chắc chắn rằng iPhone của bạn được nối kết . Nhấp vào nút "Jailbreak" .
  • Allow your phone to restart. You will see the Cydia app on your iPhone, which you can use to get apps that work specifically with jailbroken phones. [2]/Cho phone tái khởi động . Bạn sẽ thấy app Cydia trên iPhone của bạn, bạn có thể dùng app này để có các app có thể chạy trên phone đã bị jailbreak . 
 2. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 9
  2
  Download a third party tethering app. If you are using an iPhone or Android, try PDANet or a similar app. There is a free trial, but you can purchase it for $15 to $30/Tải xuống 1 app về tethering của hang thứ ba . Nếu bạn đang dùng iPhone hay Android , thử dùng PDANet hay một app tương tự . Đây là dùng thử mien phí , nhưng có thể mua với giá 15 tới 30 đô .
  • Some Android phones need to be rooted in order to use a tethering app. Rooting is similar to jailbreaking. It voids the warranty and allows you more flexibility to control your entire Android phone. The rooting process differs depending upon your model of phone.[3] /Một vài phone Android cần phải 'root' để dùng 1 app tethering . Rooting tương tự như jailbreaking . Nó tránh warranty và cho phép bạn linh động hơn để kiểm soát/làm chủ phone Android của bạn . Cách rooting khác nhau tùy theo kiểu phone .
 3. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 10
  3
  Click on the app and set up your hotspot/Nhấp vào app này và cài đặt hotspot .
 4. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 11
  4
  Sign into your hotspot using Wi-Fi on your tablet or laptop/Đăng nhập vào hotspots của bạn bằng cách dùng wifi trên tablet hay laptop . 


3
Finding Other Wi-Fi Hotspots/Tìm kiếm những wifi hotspot khác .

 1. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 12
  1
  Use your cable provider to get Wi-Fi anywhere in your region/Dùng nhà cung cấp cáp để có wifi bất cứ đâu trong vùng của bạn. If you have a valid account with Xfinity, Bright House, Time Warner Cable, Optimum or Cox, they share and provide hotspots for their customers. Go to cablewifi.com to pick your provider and access hotspot maps/Nếu bạn có một tài khoản hiệu lực với Xfinity , Bright House , Time Warner Cable , Optimum hay Cox , chúng chia xẻ và cung cấp hotspot cho khách hang . Vào cablewifi.com để chọn nhà cung cấp và truy cập bản đồ hotspot . [4]
 2. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 13
  2
  Go to WeFi.com to access maps of free Wi-Fi hotspots/Vào wefi.com để truy cập các bản đồ của các wifi hotspot miễn phí . Although the connections may be free, you may be required to purchase food or lodging to get access within the building/ Dù kết nối có thể miễn phí , bạn có thể phải mua thức ăn hay thuê phòng để có thể truy cập trong tòa nhà này .
  • Download the WeFi app on your smart phone to find these connections while you are away from your computer/Tải xuống app Wefi vào phone để tìm các kết nối khi bạn đi xa máy tính của mình .
  • Other Wi-Fi finder apps include WiFinder, JiWire, Wi-Fi Hotspot List, Hotspot Haven and Hotspot. [5] / Những app để tìm wifi gồm wifinder , Jiwire , Wi-Fi hotspot list , Hotspot Haven và Hotspot .


4
Using Wi-Fi in Buildings and Businesses/Dùng wifi trong các tòa nhà và cơ sở kinh doanh .

 1. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 14
  1
  Go to the public library. Consult the person at the front desk to find out the password and log into the network. Some libraries also loan laptop computers and tablets/Tới thư viện công cộng . Hỏi nhân viên của thư viện để biết password và đăng nhập vào mạng ; một số thư viện con cho mượn laptop và tablet . 
 2. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 15
  2
  Buy a coffee or a burger. Coffee shops and fast food restaurants usually have free Wi-Fi that may or may not be password protected. It is good etiquette to buy something, and some places impose time limits/Quán cà phê và nhà hang thức ăn nhanh thường có free wifi - có thể có hay không password . Nên mua món gì đó , và vài chỗ quy định thời gian xử dung .
  • The same is usually true of bookstores, where some loitering to use Wi-Fi or read is acceptable/Điều này cũng thường đúng với chỗ bán sách .
 3. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 16
  3
  Get an oil change. Many service-related industries give Wi-Fi to their customers while they wait/thay nhớt để có wifi .
 4. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 17
  4
  Go to the mall. Shopping centers may encourage people to spend more time in food courts by having Wi-Fi/các thương xá khuyến khích bạn đến các khu bán thức ăn (food court) bang cách có wifi . 
 5. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 18
  5
  Sign up for hotel loyalty discounts. Find a chain that you can use while you travel and at home. Hang out in the hotel bar and use your Wi-Fi, if you are not staying in the hotel/Tìm một hệ thống khách sạn để bạn có thể dùng khi du lịch và ở nhà ? . Đến bar rượu của ks để dung wifi , nếu bạn ko ở trong ks . 
 6. Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 19
  6
  Go to the airport. Some airports have free Wi-Fi, while others ask you to pay per hour of use. You may be able to find coupons for discounted wireless access/Ở phi trường . Một số phi trường có free wifi , một số khác yêu cầu bạn trả tiền trên giờ xử dung . Bạn có thể tìm coupon để truy cập wifi giảm giá . 
 7. 7
  Take a train. Some Amtrak tickets come with free Wi-Fi. Although the journey is slower than air travel, you will be able to access the Internet/Đi xe lửa . Một số vé Amtrak có free wifi . Dù đi xe lửa chậm hơn máy bay , bạn vãn có thể truy cập vào internet[6]

Community Q&A

Ask a Question
Image titled Get Wi Fi Anywhere Step 20
200 characters left
Submit

If this question (or a similar one) is answered twice in this section, please click here to let us know.

Warnings

 • Beware that some smart phones do not have the capability to work as Wi-Fi hotspots. It requires a special chip to be installed in the factory. However, they may allow USB tethering to your laptop computer/Nên nhớ rằng 1 số ĐTTM ko thể là hotspot . Nó đòi hỏi 1 chip gắn trước khi xuất xưởng . Tuy nhiên , chúng có thể cho phép bạn tethering tới laptop của bạn .

Things You'll Need


No comments:

Post a Comment