Tuesday, January 5, 2016

NGUYỄN PHÚ TRỌNG SINH 14/4/44 .

I/ Dựa vào LTS , tôi phân tách tên họ của y .
NGUYỄN
5 3 6 1 5 5 = 25 = 2 + 5 = 7 .
P H Ú
8 5  6 = 19 = 1 + 9 = 1
T R Ọ N G
4 2  7 5 3 = 21 = 2 + 1 = 3 .
Cộng lại bằng 11 .
Do tên của y cộng lại bằng 11 nên y chịu tác động của số này , sau đây là ý nghĩa .
             CON SƯ TỬ BỊ KHÓA MỒM – MỘT QUẢ ĐẤM NẮM CHẶT
                            (A LION MUZZLED – A CLENCHED FIST)
Đây là số của những thử thách đuợc giử kín và sự phản bội từ những kẻ khác . Nó tuợng trưng cho hai nguời cùng hoặc khác phái – hoặc hai tình huống đối nghịch nhau . Trong bất kỳ truờng hợp nào , sự tuơng thích về quyền lợi đều không có (is lacking)  và sự cản trở từ một lực luợng thứ ba phải đuợc khắc phục . Những khó khăn này cũng có thể phát sinh từ ảo tuởng của sự phân ly . Điều cần thiết là phải hợp nhứt những mục đích đã bị chia cắt để tránh đi một cảm giác thất vọng của một việc không thành (a sense of frustrated incompletion) . Lực luợng thứ ba hay cản trở này có thể là một nguời hay một ý tuởng ; và nó có dạng của một sự từ chối (refusal) vì xem phe bên kia là một chuớng ngại cho sự hài hòa . Nguồn gốc của lực luợng chia rẻ này phải đuợc nhận dạng , và bạn nên cố gắng tìm kiếm một thỏa hiệp (compromise) . Đôi khi , những uớc muốn mâu thuẫn trong chính con nguời của bạn đuợc thấy như trong 1 tấm guơng phản chiếu . Hai lực luợng hoặc hai uớc muốn  đứng tách ra và cuối cùng phải hợp nhứt để có hạnh phúc . Tuy vậy , mỗi bên đều phải giử sự đặc thù của mình  , bởi vì ngay cả sau khi đuợc kết hợp , mỗi phe vẫn sở hửu giá trị của riêng họ .

II/ Vì y sanh ngày 14 nên y chịu tác động của số này .
                             Số 14 - Chuyển Động Và Thử Thách
                                   (Movement . . . Challenge)
Sự truyền đạt/giao tiếp có sức hấp dẩn mạnh (magnetic communications)  đối với quần chúng qua viết văn , ấn loát , và nhửng lảnh vực (matters) liên quan đến truyền  thông đều liên quan đến số 14 . Những thay đổi định kỳ trong kinh doanh và mọi hình thức hùn hạp làm ăn thì thuờng hửu ích . Làm ăn trong lãnh vực có tính phỏng đoán (speculative matters) đem lại may mắn ;  di chuyển và du lịch kết hợp với con nguời và đất nuớc cũng may mắn .
Tuy nhiên , cả thắng lợi và thất bại đều đôi khi tạm bợ , vì giòng chảy mạnh của thay đổi luôn luôn có mặt (ever-present) . Số 14 cảnh báo sự nguy hiểm từ những tai nạn liên quan đến sức mạnh thiên nhiên  (natural elements) , ví dụ : lửa , lụt lội , động đất , bão tố ,v.v... . { Đây không phải là điều tuyệt đối , đơn thuần (merely) chỉ là một sự cảnh báo phải lưu tâm (cautious) } . Cũng có nguy cơ liên quan đến việc dựa vào lời nói của nhửng nguời trình bày sai lạc (misrepresent) tình hình . Dựa vào /lệ thuộc (rely) vào kẻ khác là một sai lầm . Chỉ dựa vào trực giác , cái Tôi , tiếng nói từ bên trong . Sự “may mắn” của số 14 bao gồm nhửng thuơng vụ/hoạt động tiền tệ (money dealings) và dự án có tính phỏng đoán , hoặc “ cá cuợc” , nhưng luôn luôn có nguy cơ thua lỗ do sự cố vấn sai lầm từ kẻ khác , hay quá tin tuởng (vào kẻ khác) (overconfidence) .
 (Dịch từ trang 252 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .
  San Jose  ngày 26 tháng 3 năm 2010 .


No comments:

Post a Comment