Monday, January 11, 2016

CÁCH VÀO DOWNLOADS HAY PICTURES , V.V... TRÊN WINDOWS 10 (Windows 8 cũng gần giống như vậy) .
- Thông thường khi bạn Save một hình thì nó thường nằm ở Pictures hay Downloads ; nếu bạn Save một software hay app (application/ứng dụng) thì nó sẽ nằm ở Downloads . Trước khi Save một software , bạn phải tải xuống và theo các chỉ dẩn .

1/ Nhấp vào Start , một window sẽ hiện ra , xem hình 1 .


2/ Nhấp vào File Explorer , xem hình 2 . Ở cột Quick Access đứng đầu là : Desktop , Documents , Downloads , Pictures , v.v...


3/ Ở hình 3 , cột Quick Access , đứng đầu là OneDrive , This PC , Desktop , Documents , Downloads , Music , Pictures , Videos , v.v...


4/ Nhấp vào Downloads , một window hiện ra , xem hình 4 . Cũng như vậy , bạn có thể vào Pictures hay Documents hay Desktop , v.v...


Chúc bạn thành công .
SJ 11 Jan 2016 .

No comments:

Post a Comment