Sunday, December 22, 2013

Myanmar cuối cùng đã đi đúng hướng .
. . . "Không giống TQ và VN , các nhà lãnh đạo của Myanmar đang đẩy mạnh việc cải cách CT trước khi thực hiện cải cách KT . Điều này khó khăn nhưng đã tạo 1 bước đầu hứa hẹn . Thật khó mà bỏ qua (không nghe tới) dư luận được chia sẽ rộng rãi về đà tiến tới này của Myanmar ; các phe phái CT trong/ngoài nước , giới ngân hàng , các nhà đầu tư vào khu vực tư , tất cả đang hướng tới những ưu tiên KT .
Tuy vậy , lịch trình cải cách CT đầy thán phục này vẫn chưa yên (daunting)  , và những điều kiện khác nhau có thể làm gián đoạn . Những ngoắt nghéo (twist and turn) là ko tránh khỏi . Tuy nhiên , có vẻ như sự chuyễn đỗi (turnaround) hiện nay sẽ tiếp tục và sẽ thuận buồm suôi gió (smooth sailing) trong tương lai gần của Myanmar .

. . .
http://www.myanmarburma.com/article/803/politics-economy-myanmar-finally-headed-in-the-right-direction

No comments:

Post a Comment