Friday, May 10, 2024

 NGUYỄN = 7

SỸ = 31 = 4

ĐAN = 415 = 10 = 1

Nghệ danh SỸ ĐAN =

Vì 4 + 1 = 5 nên chúng ta cộng 31 và 10 = 4 1 

No comments:

Post a Comment