Wednesday, February 21, 2024

Nhà sách Khai Trí

Của ông NGUYỄN VĂN TRƯƠNG, bút danh NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG, dân gốc Biên Hòa.

NGUYỄN = 7

VĂN = 615 = 12 = 3

TRƯƠNG = 426753 = 27 = 9

Cộng lại: 7 + 3 + 9 = 19 = rất may mắn.

No comments:

Post a Comment