Friday, August 11, 2023

 Bản đồ xã Võ Su quận Tánh Linh tỉnh Bình Tuy: https://maps.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/tanh_linh-6531-3.pdf

Bản đồ xã Võ Đắc quận Hoài Đức tỉnh Bình Tuy: https://maps.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/dinh_quan-6431-2.pdfhttps://plo.vn/vi-sao-co-dia-danh-nga-ba-ong-don-post533040.html

No comments:

Post a Comment