Tuesday, May 16, 2023

 Dân số tỉnh Quảng Đức, tính tới tháng 12/1970. 

Nguồn: Bản đồ tỉ lệ 1/200.00 do Nha Địa Dư Quốc Gia của VNCH ấn hành năm 1971.

No comments:

Post a Comment