Sunday, July 24, 2022

TRẦN HOÀI THƯ, TÊN THẬT TRẦN QUÍ SÁCH, SANH NĂM 1942.

TRẦN = 4215 = 12 = 2

HOÀI = 5711 = 14 = 5

THƯ = 456 = 15 = 6.

Cộng lại: 2 5 6 = 13.

TRẦN = 3

QUÍ = 161 = 8

SÁCH = 3135 = 12 = 3

Cộng lại: 3 8 3 = 14 = 5


No comments:

Post a Comment