Thursday, March 17, 2022

 nhạc sĩ LÊ VĂN KHOA 

LÊ = 35 = 8

VĂN = 615 = 12 = 3

KHOA = 2571 = 15 = 6Lê Văn Khoa, người hòa nhạc Việt Nam vào dòng nhạc thế giới (voatiengviet.com)

No comments:

Post a Comment