Sunday, January 2, 2022

 PHẠM = 8514 = 18 = 9

THU = 456 = 15 = 6

HƯƠNG = 56753 = 26 = 8

Cộng lại: 9 6 8 = 23 = cực kỳ may mắn.  

 

No comments:

Post a Comment