Friday, December 31, 2021

Lê Thị Thu Thủy, Chủ Tịch của Vinfast, kiêm Phó Chủ Tịch của Vingroup. 

LÊ = 35 = 8

THỊ = 451 = 10 = 1

THU = 456 = 15 = 6

THỦY = 4561 = 16 = 7

Cộng lại: 8 1 6 7 = 22.

                         "Bóng hồng" quyền lực nhất VinFast Lê Thị Thu Thủy là ai? (adautu.com)

No comments:

Post a Comment