Friday, December 31, 2021

Nguyễn = 7

Diệu = 4156 = 16 = 7

Linh = 3155 = 14 = 5

cộng lại: 7 7 5 = 19


Nguyễn Diệu Linh – Nữ tướng quyền lực nhất Vinhomes là ai? (adautu.com)

No comments:

Post a Comment