Saturday, October 23, 2021

 Numerology hay Lý thuyết Số (LTS) là một khoa tử vi Tây phương có từ nhiều ngàn năm. Theo khoa này, mỗi chữ trong alphabet có một trị số tương ứng như trong bảng sau đây:

a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=8, g=3, h=5, i=1, j=1, k=2, l=3, m=4, n=5,o=7, p=8, q=1, r=2, s=3, t=4, u=6, v=6, w=6, x=5, y=1, và z=7.
A
A1/ Nay tôi lấy tên của cố TT NGUYỄN VĂN THIỆU để làm ví dụ. Tên ông gồm ba phần:
a/ Họ: NGUYỄN. Thế các chữ bằng các trị số tương ứng bằng cách dựa vào bảng trên đây, ta sẽ có: NGUYỄN = 5+3+6+1+5+5 = 25, 25 rút gọn bằng cách 2 + 5 = 7.
b/ Tên lót: VĂN = 6 +1 + 5 = 12, rút gọn bằng cách 2+1 = 3.
c/ Tên: THIỆU = 4+5+1+5+6 = 21, rút gọn bằng cách 2 + 1 = 3.
Cộng ba phần này ta có: 7 + 3 + 3 = 13 = rất xấu theo LTS.
A2/ Tôi lấy tên một vị khác: cố thủ tướng TRẦN THIỆN KHIÊM.
TRẦN = 4215 = 12 = 3.
THIỆN = 45155 = 20 = 2.
KHIÊM = 25154 = 17 = 8
Cộng lại: 3 + 2 + 8 = 13 = rất xấu.
A3/ Cố thiếu tướng Phạm văn Phú.
PHẠM = 8514 = 18 = 9
VĂN = 515 = 12 = 3.
PHÚ = 856 = 19 = 10 = 1.
Cộng lại: 9 3 1 = 13 = rất xấu.
B/ Tôi nhắc lại nguyên tắc.
B1/ Trước nhứt phải thay thế các chữ bằng trị số tương ứng, như TRƯỞNG sẽ bằng 426753 = 27.
B2/ Kế đó là rút gọn: 27 sẽ bằng 2 + 7 = 9. Nếu gặp số 11 hay 22 ta ko thể rút gọn, ví dụ: ANH = 1 + 5 + 5 = 11 thì phải giứ nguyên.
B3/ Sau đó ta cộng lại các phần này. Khi có kết quả, ta sẽ dựa vào sách Linda Goodman's Star Signs để tìm giải đoán. Đây là phần KHÓ NHỨT. Tôi đã dịch khoảng 40 lời giải đoán.
Tuy có nhiều giải đoán nhưng ta có thể chia làm các nhóm:
a/ Số tốt: 6, 15, 19, 21, 23, 24, và 27 (bảy số).
b/ Số xấu gồm:
b1/ Trả nợ dồn: 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31 (bảy số).
b2/ Số 12, 18, 29 (ba số).
14 số còn lại, ko có ý nghĩa rõ ràng, cần phải kết hợp với ngày sanh để biết chính xác. Như các số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 hay 14 hay 16 hay 20 hay 25 hay 28 (14 số tất cả).
Tuy đọc nhiều sách về LTS, nhưng tôi theo trường phái của bà Linda Goodman. Sách loại bỏ túi dầy 604 trang.
NÓI THÊM: trong một cặp vc, chỉ cần 1 người tên tốt là đủ vì người này sẽ bù đắp cho người kia. Một người có tên tốt nhưng ngày sinh xấu thì sẽ ko được trọn vẹn, một người có tên xấu nhưng ngày sinh tốt cũng ko được trọn vẹn. Người xấu nhứt là tên và ngày sanh đều xấu, như một đứa cháu tôi có ngày sinh và tên đều bằng 13, một bạn trẻ 50 tuổi có ngày sanh và tên bằng 31, đảo ngược của 13. Cả hai tuy còn sống, nhưng như đã chết: kẻ thì tàn phế còn kẻ kia thì ko thân nhân bạn bè, dù qua mỹ từ 9 tuổi nhưng thường xuyên thất nghiệp, lúc ở nhà bạn, lúc ngủ trên xe.

No comments:

Post a Comment