Friday, May 21, 2021

 

Chi tiết tiểu sử của Nguyễn Phương Hằng

  • Tên Khai Sinh: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  • Biệt danh: Hằng Canada
  • Năm sinh: 26/1/1971
  • NGUYỄN = 7
  • THỊ = 451 = 10 = 1 
  • THANH = 45155 = 20 = 2
  • TUYỀN = 46155 = 21 = 3 
  • Cộng lại: 7 1 2 3 = 13 = trả nợ dồn.

No comments:

Post a Comment