Friday, May 1, 2020

1/ LÊ = 3 5 = 8
NGUYÊN = 7
VỸ = 6 1 = 7
Cộng lại: 8 7 7 = 22 .
2/ DƯ = 4 6 = 10 = 1
QUỐC = 1 6 5 3 = 15 = 6
ĐỐNG = 4 7 5 3 = 19 = 10 = 1
vì 1 6 1 = 8, nhỏ hơn 10 nên ko thể rút gọn các số 10 15 và 19 nên khi cộng lại, ta có: 10 15 19 = 44

No comments:

Post a Comment