Monday, January 6, 2020


BẢN ĐỒ KHU VỰC LTL-5B TỪ KON-TUM ĐI QUẢNG NGẢI, ĐÃ XỬ DỤNG TRƯỚC 1954 NHƯNG BỎ HOANG TRONG GIAI ĐOẠN 1970, TRÊN ĐÓ CÓ TIỀN ĐỒN 4 VÀ 5, TRẠI LLĐB CHƯƠNG NGHĨA (TÊN CŨ PLATEAU GI).

No comments:

Post a Comment