Sunday, December 22, 2019

"Người cộng sản sẵn sàng hy sinh tất cả, 
kể cả sinh mạng của mình khi còn là giai 
cấp bị trị. Đến khi giành được quyền lực, 
trở thành giai cấp thống trị họ thay đổi 
hoàn toàn bản chất của mình". -- Nhà báo
 Phạm Viết Đào , cựu chiến binh CSBV. 

No comments:

Post a Comment