Tuesday, December 18, 2018

Chuyện về bang Minnesota của một ng bà con . 
Bang này có khoảng 10.000 hồ (lake) lớn nhỏ . 
Chuyện kể có 1 bà gọi CS báo rằng , bọn trai trẻ thường tắm truồng ở hồ kế bên nhà . CS nói , OK , tôi sẽ đuổi chúng .
Mấy ngày hôm sau , bà lại gọi CS báo cáo : bọn trẻ này vẫn tiếp tục tắm truồng . 
CS nói , tôi đã nói với chúng ko được tắm truồng gần nhà bà . 
Bà trả lời , chúng ko tắm truồng ở hồ kế nhà nhưng tắm truồng ở hồ cách nhà tôi cả cây số và dùng ống nhòm tôi vẫn thấy chúng .
Viên CS : bó tay chấm com với bà !

No comments:

Post a Comment