Friday, July 27, 2018

Trận Đồng Xoài tháng 6 1965 .

Bản đồ trại LLĐB Đồng Xoài . No comments:

Post a Comment