Sunday, June 24, 2018

Từ nhỏ đến giờ , tuy bị lường gạt nhiều lần nhưng tôi chưa lần nào bị lường gạt khiến mất hết tài sản và suýt chết bằng bị VC lường gạt sau ngày 30.4.75 . Và tôi nghĩ rằng rất nhiều người cũng như tôi .

No comments:

Post a Comment