Tuesday, June 26, 2018

Vận Nước Đã Đến Rồi Qua Việt Địch Vô Ngôn : Nguyễn Việt Nho

Nguồn : Chụp lại từ đặc san Bình Định xuân Mậu Tuất , trang 279-84 .

Tài Trần : tác giả Nguyễn Việt Nho tiên đoán tương lai của Việt Nam dựa theo Dịch Số . ======


No comments:

Post a Comment