Sunday, June 3, 2018

Trong giai đoạn CSBV đang xâm lăng VNCH , đài Hà Nội ra rả ngày đêm : 
- Việt Nam là LƯƠNG TRI của nhân loại , Hà Nội là TRÁI TIM của cả nước .
- Sống , học tập , lao động và chiến đấu theo gương Hồ chủ tịch . 
Còn bây giờ thế giới đã và đang coi Việt Nam như thế nào  ? Khen ngợi hay khinh rẻ ? 

No comments:

Post a Comment