Monday, April 23, 2018

mặt trận khánh dương - đèo m'drack - tiểu đoàn 5 dù .
phần 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=iQIaA60RItU&t=1030s
phần 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=I6oyeYTwPoA
phần 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=hxhvvmBadVU

No comments:

Post a Comment