Monday, January 8, 2018

THƠ XUÂN /

Ba mươi tết, tết lại ba mươi
Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách
Một tay cô cầm cái dù rách
Một tay cô xách cái chăn bông
Cô ra bờ sông
Cô trông ra nước người
Ới chú Chệt ơi là chú Chệt ơi!
Một tay cô cầm quan tiền
Một tay cô cầm thằng bù nhìn
Cô ném xuống sông
Quan tiền nặng, quan tiền chìm
Bù nhìn nhẹ, bù nhìn nổi
Ới ai ơi của nặng hơn người!
Tác giả : Vô Danh .

No comments:

Post a Comment