Wednesday, July 5, 2017

Mọi ng đều có khả năng làm chuyện vĩ đại . Họ không làm để
nỗi tiếng , nhưng làm vì sự vĩ đại . Bởi vì vĩ đại được xác định
là do phục vụ kẻ khác .-- Mục sư Martin Luther King 

No comments:

Post a Comment