Wednesday, March 15, 2017

and reading.
Quick Facts: Kindergarten and Elementary School Teachers
2015 Median Pay/lương bình quân$54,550 per year
Typical Entry-Level Education/trình độ của người mới nhập việcBachelor's degree/cử nhân , học đại học 4 năm.
Work Experience in a Related Occupation/kinh nghiệm về nghề nghiệmNone/không
On-the-job Training/huấn nghệ tại nơi làm việcInternship/residency/nội trú
Number of Jobs, 2014/số công việc của năm 2014 .1,517,400
Job Outlook, 2014-24/triển vọng của nghề nghiệp của giai đoạn 2014-24 .6% (As fast as average)/tăng 6 1/100. 
Employment Change, 2014-2487,800/mỗi năm tăng thêm 

No comments:

Post a Comment