Friday, June 17, 2016

Bích chương chống ô nhiểm môi trường tại TQ
You may stop speaking, but you cannot stop breathing" next to a portrait of Ren wearing an anti-air pollution mask.


Bích chương của 1 nhà hoạt động vì môi trường
tại TQ : 
Bạn có thể ngậm miệng , nhưng bạn
không 
thể nhịn thở !

Bích chương của 1 nhóm bảo vệ môi trường tại TQ : Bạn 
có thể không dám lên tiếng nhưng bạn không thể nhịn thở !
Bạn phải chọn một trong hai ! 

No comments:

Post a Comment