Tuesday, January 12, 2016


Hiến pháp La mã : các khái niệm tồn tại tới hôm nay . Ví dụ như giám sát và cân bằng (checks and balances) , tam quyền phân lập (separation of powers) , phủ quyết (vetoes) , nói dông dài gây trở ngại tại quốc hội (filibuster) , số tối thiểu nghị viên cần thiết để biểu quyết (quorum requirements) , giới hạn nhiệm kỳ (term limits) , truất phế/đàn hặc (impeachment) , quốc hội kiểm soát chi tiêu của CP * (power of the purse) , tổ chức bầu cử đều đặn .
HP La mã thay đổi qua 3 mốc sau :
1/ Năm 573 sau CN, HP của Vương quốc La mã (Romam Kingdom) chuyển thành HP của Cộng hòa La mã (Roman Republic) .
2/Năm 27 trước CN , HP này trở thành HP của Đế quốc La mã (Roman Empire).
3/ Năm 300 sau CN , HP này trở thành HP của Đế quốc La mã cuối cùng (Late Roman Empire) .
Dù có nhiều thay đổi , ba HP này đều xuất phát từ HP La Mã nguyên thủy .
* Năm 1974 , QH Mỹ ra Đạo luật về Ngoại viện (Foreign Assistance Act of 1974) đã chấm dứt quân viện  cho VNCH , dẩn đến sự sụp đổ .
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Constitution

No comments:

Post a Comment